Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie

Misją Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Szczecinie jest inicjowanie i organizowanie działań społecznych, obywatelskich i profesjonalnych w celu zapewnienia wszechstronnej, systemowej pomocy osobom z autyzmem oraz ich rodzinom.

Działalność stowarzyszenia skierowana jest do osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin.

Cele i formy prowadzonej działalności:

• animowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób z autyzmem oraz ich rodzin

• upowszechnianie wiedzy o autyzmie i sposobach jego leczenia

• wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób z autyzmem

• organizowanie i prowadzenie placówek oraz ośrodków o charakterze rehabilitacyjno -opiekuńczym oraz rehabilitacyjno – terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym

• propagowanie problematyki autyzmu w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) w celu zaktywizowania społeczeństwa na rzecz osób z autyzmem

• rozwijanie samopomocowego ruchu wśród rodzin, w których żyją osoby z autyzmem

8 -
8 -
A A+ A++