Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie

Działania Zachodniopomorskiego  Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie to przede wszystkim praca na rzecz potrzebujących, uwrażliwienie społeczeństwa na krzywdę ludzką i promocja idei niesienia bezinteresownej pomocy. Polski Czerwony Krzyż działa na Pomorzu Zachodnim od 1945 r.

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie:

  • prowadzi działalność charytatywną,  tworzy placówki interwencji kryzysowej, działa na rzecz osób  i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, pomaga walczyć z ubóstwem, bezdomnością, wykluczeniem;
  • otacza opieką osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, chore, bezdomne; 
  • działa w środowisku dziecięco-młodzieżowym, organizując świetlice, półkolonie, kolonie, ferie, placówki wsparcia dziennego;
  • edukuje w zakresie pierwszej pomocy, zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia; 
  • rozpowszechnia formy przeciwdziałania uzależnieniom;
  • niesie pomoc ofiarom klęsk żywiołowych,  katastrof w kraju i za granicą;
  • upowszechnia honorowe krwiodawstwo oraz pozyskuje honorowych dawców krwi;
  • szerzy normy i kanony  Międzynarodowego Prawa Humanitarnego;
  • krzewi zasady i ideały Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża  i Czerwonego Półksiężyca.

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie prowadzi punkt socjalny (łaźnia, magazyn odzieży, poczekalnia), dedykowany osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, Placówkę Wsparcia Dziennego Polskiego Czerwonego Krzyża  „WESOŁA CHATKA, Środowiskowy Dom Samopomocy typu AC dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w Stargardzie oraz placówki dla osób starszych:  Kluby „Senior+”  w Szczecinie, Dzienny Dom „Senior+” w Stargardzie i Szczecinie. 

Kontakt do wystawcy:

www.pck.szczecin.pl
e-mail: szczecin.sekretariat@pck.org.pl
tel.: 91 433 73 02

Al. Wojska Polskiego 63, III piętro

Kategoria:

Uncategorized
PCK_13(1) -
20201105_1349051(1) -
A A+ A++